Termeni generali ai contractului de transport

Acesti termeni si conditii completeaza orice contract de transport dintre EBEN-EZER LOGISTICS S.R.L., in calitate de CLIENT / EXPEDITOR, si carausi, in calitate de TRANSPORTATOR.

In cazul in care exista contradictii intre Comanda (Contractul) de transport si acesti Termeni generali, se aplica cu precadere prevederile din Comanda de transport.

Art.1 Condititii de executare a contractului ce revin in sarcina clientului:

 1.  Comunica transportatorului imediat orice schimbari ce pot interveni pe parcursul derularii prezentului contract.

Art.2 Condititii de executare a contractului ce revin in sarcina transportatorului:

 1. Transportatorul are obligatia sa organizeze transportul in conditiile prevazute de Comanda de transport si sa furnizeze la cerere (sau ori de cate ori este necesar) informatii despre modul de desfasurare a transportului.
 2. Transportatorul are obligatia de a avea asigurare valabila All-Risks pentru valoare integrala a marfii transportate. Declaratia vamala si T1 sunt in sarcina transportatorului.
 3. Daca valoarea bunurilor transportate depaseste valoarea asigurarii CMR, transportatorul se obliga sa incheie o asigurare suplimentara.
 4. Transportatorul raspunde pentru pierderea totala sau partiala, pentru avarie, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cat si pentru intarzierea in eliberarea marfii (art. 17.1. Conventia CMR).
 5. Pe toata durata transportului, transportatorul poarta raspunderea asupra integritatii marfii, orice stricaciune, spargere sau furt vor fi suportate integral de transportator, fie direct, fie prin asigurator conform legii sau contractului.
 6. In caz de reclamatie de dauna (pierdere, avarie, intarziere), intreaga procedura se desfasoara in scris si toate partile implicate trebuie sa-si acorde in mod reciproc toate inlesnirile rezonabile pentru constatarile si verificarile necesare.
 7. Parcarea autovehicolului se va face doar in parcari amenajate si pazite.
 8. Verifica corecta intocmire a documentelor necesare derularii operatiunii de transport intern sau international, in conformitate cu specificul marfii si cu obligatiile care decurg din conditiile de livrare INCOTERMS prevazute de client (carnet TIR, CMR etc.)
 9. Soferul are obligatia sa primeasca, predea marfa pe baza de documente specifice semnate si confirmate de beneficiarii marfii,in caz contrar plata transportului nu se va efectua, iar TRANSPORTATORUL accepta compensarea tarifelor de transport existente sau viitoare, cu prejudiciul astfel cauzat, iar diferenta de prejudiciu necompensat va fi achitata cu prioritate.
 10. Nerespectarea instructiunilor speciale atrage raspunderea transportatorului, de exemplu obligatoriu utilizarea formularelor tip de predare/primire unde este cazul atrage facturarea contravalorii acestora.
 11. TRANSPORTATORUL trebuie sa prezinte prin email, imediat dupa transmiterea comenzii de transport o copie dupa polita valabila de asigurare CMR in valoare de min. 50.000 euro in cazul transporturilor pe teritoriul Romaniei si de 100.000 euro in cazul transporturilor pe teritoriul altor tari, la cerere se va suplimenta asigurarea cu valoarea solicitata de CLIENT, precum si copii dupa chitantele de plata ale ratelor scadente, astfel cum sunt acestea stabilite de polita de asigurare. Prin acceptarea prezentei, TRANSPORTATORUL declara ca detine o polita de asigurare CMR valabila pentru autovehiculul avizat pentru acest transport. Prin incalcarea acestei clauze, TRANSPORTATORUL isi asuma intreaga raspundere privind prejudiciile cauzate.
 12. Autovehiculul prezent la incarcare trebuie sa aiba in dotare europaleti/paleti si un numar suficient de chingi, coltare, covoare antiderapante sau alte mijloace de securizare necesare pentru a asigura corespunzator marfa, in functie de specificul acesteia. In cazul in care este solicitat expres acest lucru, paletii preluati de transportator la incarcare trebuie returnati in termen de 14 zile de la data incarcarii, in caz contrar contravaloarea lor va fi refacturata transportatorului si dedusa din tariful de transport.
 13. Soferii trebuie sa fie echipati corespunzator lucrului pe platformele de incarcare/descarcare si sa respecte regulile de protectia muncii aferente fiecarei locatii de incarcarcare/descarcare. Este obligatoriu ca acestia sa detina cel putin echipament de protectie format din: casca protectie, bocanci, salopeta, manusi de protectie.
 14. TRANSPORTATORUL declara ca a luat la cunostinta, a inteles si respecta pe deplin prevederile Protocolului de securitatea muncii, situatii de urgenta si protectia mediului al beneficiarului, pus la dispozitie in orice moment. Acesta poate fi oricand consultat de transportator la solicitarea expresa.
 15. TRANSPORTATORUL este responsabil de modul de incarcare a marfii, fixarea marfii si asigurarea ei pe timpul transportului.
 16. TRANSPORTATORUL raspunde de corecta repartizare a marfii pe axe. In cazul in care se constata o repartizare incorecta a marfii pe axe/o depasire a greutatii maxime autorizate, TRANSPORTATORUL este obligat sa inscrie rezervele sale in CMR la incarcare si sa anunte CLIENTUL in scris, inainte de parasirea locului de incarcare, in caz contrar depasirea de greutate pe axe/ depasirea greutatii maxime autorizate cade in sarcina TRANSPORTATORULUI.
 17. Prezentarea la locul de incarcare cu spatiu liber pentru incarcare mai putin decat cel stabilit prin prezenta comanda, se penalizeaza cu o suma egala cu pretul transportului, la care se pot adauga eventualele daune facturata catre noi catre beneficiarul transportului/client si daune interese ale CLIENTULUI.
 18. Incarcarea de marfa care depaseste cantitatea specificata in comanda, fara acordul scris al CLIENTULUI, nu modifica tariful de transport si nici nu indreptateste transportatorul sa solicite alte sume de bani, orice suma astfel pretinsa va fi considerata nejustificata, respectiv o imbogatire fara justa cauza. Incarcarea de marfa care nu se incadreaza in cantitatea specificata in comanda, fara acordul scris al CLIENTULUI, confera CLIENTULUI dreptul de a modifica tariful de transport in orice moment pe parcursul executarii contractului sau ulterior, iar TRANSPORTATORUL, fiind in culpa, declara in mod expres ca este de acord si isi asuma aceasta modificare.
 19. Orice modificare a scrisorii CMR se va face cu acordul scris al CLIENTULUI. Orice rezerve motivate cu privire la cantitatea de marfa, ambalare, stare calitativa, ambalaje etc. se vor inscrie la rubrica 18 in scrisoarea CMR si vor fi confirmate de expeditor sau beneficiar dupa caz. In cazul in care nu exista rezerve confirmate in scris, se considera ca marfa a fost preluata de TRANSPORTATOR in bune conditii, conform comenzii, raspunderea integrala fiind a TRANSPORTATORULUI.
 20. Renuntarea nemotivata la efectuarea transportului prevazut de prezenta comanda, dupa primirea acesteia se penalizeaza cu 10% din valoarea Comenzii de transport. 
 21. Neprezentarea la incarcare se penalizeaza cu pana la 100% din pretul de transport conform comenzii confirmate si se va factura transportatorului, valoarea concreta fiind stabilita in functie de circumstante si prejudiciul creat prin faptul neprezentarii, la care se vor putea adauga eventualele daune-interese pretinse de catre expeditorul/destinatarul care a suferit prejudicii deosebite datorita neprezentarii Transportatorului. Se considera neprezentare, enumerare exemplificativa, atunci cand transportatorul nu se prezinta la locul incarcarii in termenul convenit si nu anunta o intarziere rezonabila; transportatorul anunta prin orice mijloace ca nu se va prezenta; transportatorul nu anunta neprezentarea dar depaseste timpul care in mod rezonabil este necesar unui transportator diligent, etc.
 22. Intarzierea transportatorului la operatiunile de incarcare/descarcare se penalizeaza cu 50 EUR/fiecare ora inceputa, respectiv dupa primele 5 ore de intarziere se vor penaliza cu 250 EUR/fiecare 24 ore incepute, calculate din ziua urmatoare, dar in total nu mai mult de pretul transportului, la care se vor putea adauga separat eventualele daune interese pretinse de catre expeditorul/destinatarul care a suferit prejudicii deosebite datorita intarzierii. Se considera intarziere, enumerare exemplificativa, daca transportatorul nu se prezinta la locul incarcarii/descarcarii in termenul convenit dar a anuntat intarzierea si ulterior se prezinta in termen acceptabil; la eliberare atunci cand marfa nu a fost eliberata in termenul convenit sau, daca nu a fost convenit un termen, atunci cand durata efectiva a transportului depaseste timpul care in mod rezonabil este acordat unui transportator diligent.
 23. In cazul neprezentarii sau intarzierii culpa transportatorului este prezumata, cu exceptia cazurilor legale sau de forta majora, ambele dovedite de catre transportator prin mijloace de proba evidente.
 24. Este strict interzis parasirea locului de incarcare/descarcare fara acordul emitentului comenzii si se considera denuntarea unilaterala a contractului, iar prin fapta sa transportatorul renunta la orice fel de pretentii pentru costurile deplasarii si perioada de asteptare, urmand sa despagubeasca emitentul comenzii pentru prejudiciul create prin abandon.
 25. Timpul liber pentru incarcare/vamuire, respectiv descarcare/vamuire este de 24 ore in UE si 48 ore pe teritoriul Romaniei, calculate de la data si ora stabilita in comanda de transport pana cand ar fi trebuit sa ajunga autovehicolul, transportatorul nu poate emite pretentii pentru aceasta perioada de asteptare
 26. In cazul aparitiei oricaror intarzieri la incarcare/descarcare/vamuirea marfii transportatorul va informa prompt pe emitentul comenzii de transport, iar stationarea peste 24/48 de ore se va inscrie in CMR cu semnatura si stampila expeditorului sau destinatarului.
 27. Timpul liber de incarcare/descarcare/vamuire nu se aplica in cazul intarzierii sau neprezentarii transportatorului la ora mentionata in comanda, in acest caz penalitatile incep de indata cand a expirat termenul limita mentionat in comanda.
 28.  In caz de intarziere la incarcare/descarcare din culpa expeditorului/destinatarului CLIENTUL va despagubi transportatorul cu 10 EUR/ora dar nu mai mult de 100 EUR/zi, pentru perioada care depaseste timpul liber de incarcare/descarcare (asteptare dupa primele 24/48 ore).
 29. TRANSPORTATORUL accepta, fara exceptie, sa nu pretinda nici un drept de folosinta, dispozitie sau alte drepturi similare asupra bunurilor care fac obiectul acestui contract de transport.
 30. In cazul in care TRANSPORTATORUL nu si-a indeplinit intocmai unul sau mai multe din angajamentele luate potrivit acestei comenzi, CLIENTUL este indreptatit sa contracteze acest serviciu cu un tert si sa retina diferenta de tarif convenita cu tertul subcontractat si alte sume cauzate de aceasta nerespectare, direct de la TRANSPORTATOR.
 31. TRANSPORTATORUL trebuie sa respecte cu exactitate locul de descarcare impus de CLIENT, in caz contrar va suporta costurile suplimentare cauzate de aceasta nerespectare.
 32. TRANSPORTATORUL trebuie sa informeze CLIENTUL despre orice avarie produsa asupra marfii transportate sau alte incidente similare si sa comunice toate documentele incheiate in legatura cu acest incident in termen de maxim 12 ore de la producere, in caz contrar va suporta costurile suplimentare cauzate de aceasta nerespectare. In caz de dauna totala sau partiala adusa marfii, transportatorul se obliga sa achite contravaloarea fransizei aferente, conform politei de asigurare a clientului, valabila la data incidentului. Aceasta prevedere produce efecte doar in situatia in care dauna nu va fi suportata integral de catre asiguratorul carausului.
 33. Transbordarea marfii fara acceptul scris al EBEN-EZER LOGISTICS S.R.L. este strict interzisa, in cazul in care aceasta se va efectua, CLIENTUL isi rezerva dreptul de a nu plati tariful de transport si de a pretinde eventuale prejudicii. Transbordarea va fi prezumata, pana la proba contrara, in caz de stipulare in scris in CMR a mai multor numere auto.
 34. Transportatorul garanteaza Clientului respectarea Legii privind salariul minim in Germania (MiLoG); a Legii (MACRON) privind salariul minim in Franta; a Legii privind salariul minim in Austria si controlul dumpingului social (LSD-BG), a oricaror legi privind salariului minim in vigoare in UE si a Decretului Legislativ nr. 136/2016 privind detasarea transnationala a lucratorilor in cadrul prestarii de servicii pe teritoriul Italiei; in cadrul tuturor transporturilor angajate va respecta si va aplica fata de angajatii proprii toate obligatiile care ii revin pe baza acestori acte normative, inclusiv prevederile privind cuantumul salariului minim.
 35. Transportatorul garanteaza, deasemenea, ca la randul sau sa angajeze doar acei subcontractanti care isi remunereaza angajatii conform legilor salariului minim in vigoare in UE si care au confirmat in scris conventii/declaratii similare. In cazul in care subcontractantul la randul sau sub-subcontracteaza comanda aceste obligatii se transmit acestora. Mai mult de atat, transportatorul se angajeaza ferm si irevocabil sa-l exonereze pe Client la prima solicitare scrisa de toate pretentiile/revendicarile tertilor (angajatii proprii, angajatii subcontractantilor, terti implicati, autoritati, amenzi valide din punct de vedere legal, urmariri penale si costuri implicite).

Art.3 Alte clauze si prevederi

 1. In cazul in care TRANSPORTATORUL se face vinovat sau este implicat in trafic de tigari, droguri, alcool, persoane sau orice alta activitate care contravine legilor in vigoare, EBEN-EZER LOGISTICS S.R.L. poate pretinde daune interese in suma de 150.000 Euro pentru afectarea imaginii.
 2. Toate penalitatile ce decurg din neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a contractului de transport sau orice alte costuri si prejudicii suplimentare ce se impun din efectuarea transportului vor fi imputate TRANSPORTATORULUI prin retinerea sumelor de penalizare din platile datorate de CLIENT pentru serviciile prestate, indiferent de perioada/vechimea acestora. Transportatorul declara ca accepta orice compensare privind sumele datorate, recunoscand fara echivoc caracterul cert si exigibil al acestor creante si faptul ca toate sumele datorate de el devin scadente de la data incalcarii dispozitiilor contractuale.
 3. Penalitatile stabilite de prezentul contract in sarcina TRANSPORTATORULUI curg de drept din ziua in care acestea iau nastere, fara punere in intarziere si fara indeplinirea altor formalitati.
 4. CLIENTUL isi rezerva dreptul de a anula sau modifica Comanda de transport, in functie de dispozitiile primite de beneficiarul transportului, fiind exonerat de plata oricaror daune morale sau materiale ale TRANSPORTATORULUI.
 5. Orice modificare a Comenzii de transport se face printr-un act aditional scris care trebuie confirmat de CLIENT cu semnatura si stampila.
 6. TRANSPORTATORUL se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor informatiilor date si/sau primite, asupra partilor contractante, asupra obligatiilor asumate de partile contractante, asumandu-si raspunderea pentru daunele provocate CLIENTULUI, in ce priveste fapta proprie cat si faptele tertelor persoane, fizice sau juridice. Este strict interzisa transmiterea comenzii de transport altor persoane, inclusiv de catre salariatii TRANSPORTATORULUI, fara acordul scris al CLIENTULUI. Divulgarea in mod voit a unor informatii, date, obligatii asumate de parti, inclusiv a acestei comenzi si a corespondentei legate de aceasta, da dreptul CLIENTULUI de a pretinde daune echivalente ca valoare cu tariful de transport precizat in Comanda de transport si cu suma achitata de EBEN-EZER LOGISTICS S.R.L., in mod necuvenit si fara temei, pentru reducerea efectelor acestei dezvaluiri neautorizate.
 7. Contactarea directa, timp de 5 ani de la executarea prezentei comenzi, a exportatorului/ importatorului/ expeditorului/ destinatarului/ beneficiarului de catre TRANSPORTATIOR sau prepusii acestuia, fara autorizarea expresa in acest sens din partea EBEN-EZER LOGISTICS S.R.L., constituie incalcare a prezentei clauze de neutralitate, iar EBEN-EZER LOGISTICS S.R.L. va putea pretinde daune interese in valoare de 20.000 euro pentru fiecare abatere.
 8. Prin acceptarea Comenzii de transport si realizarea acestui contract, EBEN-EZER LOGISTICS S.R.L. este autorizat irevocabil si neconditionat sa utilizeze orice fotografii, filmari sau alte inregistrari de acest fel care contin imagini ale transportului care face obiectul acestui contract
 9. Persoanele care reprezinta TRANPORTATORUL declara pe propria raspundere ca datele si detaliile de identificare ale societatii pe care o reprezinta sunt corecte si actuale, precum si faptul ca au capacitatea legala de a reprezenta valabil partea, in caz contrar fiind personal tinute sa acopere toate prejudiciile cauzate CLIENTULUI sau partenerilor sai contractuali.

Art.4 Conditii de plata

 1. Scrisoarea CMR care nu are trecuta data incarcarii, descarcarii, semnatura, numele persoanei semnatare, stampila beneficiarului transportului, stampila si semnatura TRANSPORTATORULUI, nu va fi acceptata si va fi refuzata impreuna cu factura, iar exigibilitatea facturii va fi afectata pana la comunicarea scrisorii de transport complet si intocmita corect.
 2. Daca scrisoarea CMR prezinta observatii si rezerve, plata transportului se suspenda pana la solutionarea acestora.
 3. Factura de plata va fi intocmita corect din punct de vedere fiscal, pentru fiecare comanda in parte, in conformitate deplina cu datele prevazute in aceasta, in caz contrar factura va fi restituita si refuzata la plata. In caz de scutire de TVA in baza prevederilor legale, factura va fi intocmita fara TVA si va fi insotita obligatoriu de toate documentele doveditoare ale transportului extracomunitar, inclusiv declaratia vamala, in caz contrar factura nu va fi inregistrata si achitata.
 4. Daca pretul in comanda este stabilit in valuta este obligatoriu ca si factura sa contina pretul serviciului prestat in aceeasi valuta, precum si contravaloarea acestuia in lei. Spezele bancare si cheltuielile platii sunt in sarcina TRANSPORTATORULUI.
 5. Factura si celelalte documente originale trebuie trimise catre EBEN-EZER LOGISTICS S.R.L., cel tarziu dupa 30 zile de la descarcare, in caz contrar TRANSPORTATORUL va fi penalizat cu 10% din valoarea comenzii si cu o decalare a termenului de plata cu intervale succesive de cel putin 3 luni fata de termenul initial, pana la indeplinirea totala a obligatiei retinuta in sarcina TRANSPORTATORULUI.
 6. CLIENTUL este exonerat de plata TVA-ului in cazul in care inregistrarea in scopuri de TVA a TRANSPORTATORULUI a fost anulata.
 7. In situatia in care inregistrarea in scopuri de TVA a Transportatorului a fost anulata sau in situatia in care acesta figureaza in Registrul contribuabililor inactivi, factura emisa de acesta va fi returnata in original, iar suma cuprinsa in aceasta factura nu va fi considerata exigibila decat dupa emiterea unei noi facturi dupa reinregistrarea/reactivarea fiscala, valabila din punct de vedere legal.
 8. Reprezentantii legali ai TRANSPORTATORULUI isi asuma in mod expres raspunderea personala pentru toate prejudiciile directe si indirecte, previzibile si imprevizibile, cauzate CLIENTULUI de emiterea unor facturi purtatoare de TVA in situatiile in care inregistrarea in scopuri de TVA a TRANSPORTATORULUI fost anulata sau acesta figureaza inscris in Registrul contribuabililor inactivi, publicat de ANAF; sau de emiterea unor facturi nepurtatoare de TVA in cazul transportului extracomunitar pentru care nu este dovedita complet scutirea de TVA conform prevederilor legale si ale prezentului contract.
 9. Transportatorul este de acord ca obligatiile EBEN-EZER LOGISTICS S.R.L. asumate in temeiul oricarei relatii contractuale si executarea acestora sa nu fie datorata cata vreme beneficiarul societatii EBEN-EZER LOGISTICS S.R.L. nu achita contravaloarea transportului ca efect al invocarii fortei majore sau cazului fortuit.

Art.5 Forta majora

 1. Forta majora exonereaza de raspundere, partea care o invoca, pe toata durata producerii acesteia.
 2. Indeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.
 3. Sunt considerate cauze de forta majora împrejurarile independente de vointa partilor, survenite dupa încheierea contractului, imprevizibile si de neînlaturat si care atrag imposibilitatea absoluta de executare totala sau partiala a obligatiilor contractuale, astfel cum sunt prevazute de legislatia în vigoare.
 4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia ca în termen de 5 zile de la aparitia ei s-o aduca la cunostinta celeilalte parti printr-o notificare scrisa, iar în termen de 10 zile este obligata sa remita un document relevant emis de catre organele competente prin care acestea atesta existenta unei asemenea situatii.
 5. Partea care se afla în imposibilitatea executarii obligatiilor contractuale din cauza producerii unui eveniment de forta majora are obligatia de a lua masurile necesare în vederea limitarii consecintelor.

Art.6 Litigii

 1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
 2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul EBEN-EZER LOGISTICS S.R.L..
 3. Pana la rezolvarea litigiilor orice plati catre transportator se suspenda.

Acesti Termeni si Conditii intra in vigoare la data de 25.02.2019. Pentru Termenii si conditiile anterioare faceti clic aici.